ترین‌های بورس 1397/01/26
ترین‌های بورس 1397/01/26

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
نبورس 3,250 3,250 4.97
تکنو 2,833 2,835 4.93
قثابت 2,400 2,402 4.90
خوساز 2,383 2,391 4.61
بالبر 1,917 1,925 4.53

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کفپارس 2,744 2,743 4.95
کاما 8,723 8,715 4.91
چکاوه 1,772 1,775 4.88
کرماشا 3,529 3,525 4.88
شسپا 14,522 14,497 4.83

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
نبورس 3,250 4.97 43.956 میلیارد
وبصادر 622 0.00 33.52 میلیارد
فاسمین 5,785 4.63 32.599 میلیارد
خکاوه 864 2.37 31.738 میلیارد
فملی 2,675 0.67 22.534 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
مبین 4,861 1.27 21.86
فخوز 5,333 0.91 16.74
همراه 17,817 0.29 12.55
تاپیکو 1,538 0.39 12.29
ومعادن 1,655 0.73 10.29

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 5,427 0.75 51.54
فملی 2,675 0.67 28.66
جم 10,918 0.90 23.89
کگل 3,350 0.68 21.72
شسپا 14,522 4.83 19.45

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
مبین 4,861 1.27 2.685 میلیارد
ولملت 1,340 2.92 2.395 میلیارد
وتوکا 980 1.90 885.285 میلیون
بترانس 5,333 0.07 343.92 میلیون
شیران 3,379 1.60 272.699 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبصادر 622 0.00 24.64 میلیارد
کچاد 2,250 0.49 13.072 میلیارد
فملی 2,675 0.67 11.992 میلیارد
فاسمین 5,785 4.63 11.041 میلیارد
شپنا 4,352 0.02 10.285 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر