رتبه لیزینگ ایران در جهان

ایران در مقایسه با ۵۰ کشور جهان در سال ۲۰۱۶ در رتبه ۴۱ قرار گرفت.

محمدهادی موقعی؛ دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با بیان اینکه حدود پنج هزار شرکت در ۵۰ کشور فعال لیزینگ در جهان وجود دارد، تصریح کرد: ۵۰ شرکت فعال در کشور وجود دارد. لیزینگ ایران در میان ۵۰ کشور جهان براساس ضریب نفوذ اقتصاد حجم لیزینگ به GDP در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۴۳ قرار داشت.

آمار لیزینگ‌ها در جهان  

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
205,265.72 1,097.35 0.53