نفت ۱۰۰ دلاری در راه است؟

نفت در هفته گذشته بیشرین افزایش سطح قیمتی از اواخر سال 2014 تاکنون را به خود دید.