پروژه آمریکا پس از حمله موشکی به سوریه

غرب محدود و هدفمند سوریه را هدف قرار داد تا در کنار آن با وضع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه این کشور را در طیفی از موضوع‌ها وارد همکاری و مذاکره کند.