قیمت لوازم خانگی در سال آینده

صنعت لوازم خانگی در سال آینده ممکن است رشد قیمت 10 تا 15 درصدی را تجربه کند.