عملکرد تولید 57 مجتمع پتروشیمی

تولید مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان بهمن ماه در مجموع به بیش از 49 میلیون تن رسید.