کاهش تعرفه حق دسترسی راه‌آهن

مدیرعامل راه‌آهن همچنین از اضافه شدن 800 واگن جدید تا پایان سال به شبکه ریلی کشور خبر داد.

محمدزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری اسفندماه اظهار کرد: در خصوص قراردادهای ATC مناقصه برگزار می‌شود، در ایران فقط یک شرکت طراح ATC احراز صلاحیت شده داریم. به گفته وی پیش‌بینی شده در چند روز آینده یعنی تا پایان امسال با همکاری راه‌آهن و منطقه آزاد، ۸۰۰ واگن به شبکه ریلی اضافه و از طریق شبکه ریلی شلمچه به بندر امام متصل شود.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,503.83 44.23 0.98

نمادهای زیر مجموعه

تایدواترخاورمیانه (حتاید) تایدواترخاورمیانه (حتاید2) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی2) حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس4) حمل‌ونقل‌توکا (حتوکا) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) ح . حمل‌ونقل‌توکا (حتوکاح) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس2) توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا) ریل پردازسیر (حریل4) ریل پردازسیر (حریل) ریل پردازسیر (حریل2) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا4) ح. خدمات دریایی وبندری سینا (حسیناح) توکاریل (توریل) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا2) توکاریل (توریل2) ریل سیر کوثر (حسیر4) ریل سیر کوثر (حسیر) ریل سیر کوثر (حسیر2) رهشاد سپاهان (سهامی عام (حرهشا) دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (حبندر) آسیا سیر ارس (حآسا) ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان (حپارساح) اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808 (حسیرتبعی9708) ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر (حبندرح)