اعتراض بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی

بانک‌ها به سازمان مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از دارایی‌های مازاد اعتراض کردند.