تولید کاغذ روزنامه صفر شد

رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ از صفر شدن تولید کاغذ روزنامه خبر داد.