کارنامه 5 ساله ناوگان ریلی ایران

در 5 سال گذشته ۲۴۵۰ واگن باری نو به ناوگان ریلی کشور وارد شد و در این میان دولت نوسازی گسترده لوکوموتیوها را در دستور کار دارد.