کارنامه 5 ساله ناوگان ریلی ایران

در 5 سال گذشته ۲۴۵۰ واگن باری نو به ناوگان ریلی کشور وارد شد و در این میان دولت نوسازی گسترده لوکوموتیوها را در دستور کار دارد.

اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه امسال ۱۱۱ لوکوموتیو نو وارد ناوگان ایران شده است. در حوزه لوکوموتیوهای بازسازی شده نیز سال ۱۳۹۲ بهترین آمار را دارد که در این سال ۱۴ دستگاه لوکوموتیو بازسازی شده به ناوگان ایران پیوستند.

در حوزه لوکوموتیوهای وارداتی عدد نهایی ۳۰ دستگاه را نشان می‌دهد و در این حوزه تنها در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۱۱، ۱۶ و سه دستگاه لوکوموتیو به ایران وارد شده‌اند. واگن‌های مسافری نو و وارداتی پس از پنج سال به عدد ۲۸۷ دستگاه رسید. در حوزه واگن‌های مسافری تعمیر شده نیز عملکرد پنج ساله عدد ۹۱ دستگاه را نشان می‌دهد.

در حوزه واگن‌های خودکشش یا ریل ‌باس نیز در طول پنج سال ۷۶ دستگاه ریل باس جدید به ثبت رسید. اصلی‌ترین عملکرد به ثبت رسیده در این حوزه به واگن‌های باری نو مربوط می‌شود که پس از پنج سال عدد آن‌ها به ۲۴۵۰ واگن رسید.

تفصیل گزارش را اینجا بخوانید.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
4,900.25 226.47 4.62

نمادهای زیر مجموعه

تایدواترخاورمیانه (حتاید) تایدواترخاورمیانه (حتاید2) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی2) حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس4) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی4) حمل‌ونقل‌توکا (حتوکا) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) ح . حمل‌ونقل‌توکا (حتوکاح) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس2) توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا) ریل پردازسیر (حریل4) ریل پردازسیر (حریل) ریل پردازسیر (حریل2) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا4) ح. خدمات دریایی وبندری سینا (حسیناح) توکاریل (توریل) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا2) توکاریل (توریل2) ریل سیر کوثر (حسیر4) ریل سیر کوثر (حسیر) ریل سیر کوثر (حسیر2) رهشاد سپاهان (سهامی عام (حرهشا) دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (حبندر) آسیا سیر ارس (حآسا) ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان (حپارساح) اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808 (حسیرتبعی9708) ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر (حبندرح)