کاهش قیمت اوره در هفته اخیر

پس از ثبات قیمت اوره در هفته گذشته ، این محصول در هفته اخیر زیر فشار قرار گرفت و کمتر از یک درصد ارزان شد.

بر طبق گزارش Fertilizerworks قیمت سبد جهانی اوره گرانول در هفته منتهی به نهم مارس با افتی 1/7 دلاری نسبت به هفته پیشین  در سطح 263/7 دلار قرار گرفت.