فروش دلار مشروط شد

شاخص ارزی به آرامی تغییر روند داد و البته از این به بعد فروش دلا ر مشروط شد.