تفاهم داخلی پتروشیمی ایران و فرانسه

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و ایرلیکوئید فرانسه قرارداد داخلی همکاری امضا کردند.