کارنامه تولید 57 مجتمع پتروشیمی

تولید مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از 44 میلیون و 203 هزار تن رسید.