کارنامه تولید 57 مجتمع پتروشیمی

تولید مجتمع‌های پتروشیمی تا پایان دی ماه در مجموع به بیش از 44 میلیون و 203 هزار تن رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت اسمی 57 مجتمع پتروشیمی تا پایان امسال حدود 62 میلیون تن است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.

براین اساس عملکرد 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر ازابتدای سال تا پایان دی ماه امسال 16 میلیون و 254 هزار تن بود و البته ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی درماهشهر 25.6 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 21 میلیون تن برآورد شد.

همچنین، عملکرد 16 مجتمع پتروشیمی مستقردر منطقه عسلویه نشان می‌دهد، تولید واقعی این منطقه در مدت زمان یاد شده در حدود 18 میلیون و687 هزارتن بود. ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه 32.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز درحدود 26.5 میلیون تن برآورد شد.

بر پایه این گزارش، تولید واقعی 21 مجتمع پتروشیمی مستقر در مناطق داخلی کشور در مدت زمان مذکوردرحدود 9 میلیون و 261 هزار بود. ظرفیت اسمی سالانه مجتمع‌های پتروشیمی سایر مناطق کشور 13.7 میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز 11.4 میلیون تن برآورد شد.

مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی در دی ماه امسال حدود 4.28 میلیون تن و عملکرد تولید از ابتدای سال تا پایان این ماه حدود 44.203 میلیون تن بود.  بالاترین عملکرد تولید دردی ماه امسال را مجتمع‌های پتروشیمی رجال، بیستون، قائد بصیر، لرستان، مهاباد، شیمی بافت، مهر، کربن ایران شازند، پلیمر کرمانشاه، اهتمام جم، نوری، خراسان، لاله، ارومیه، شیراز، پردیس و خارک به خود اختصاص داد.