با دستور کارگروه تنظیم بازار اعلام شد

چگونگی محاسبه خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها

چگونگی محاسبه خوراک بین مجتمعی پتروشیمی‌ها

همزمان با اقدام بدون هماهنگی و کسب مجوز پتروشیمی پارس در تغییر مبنای محاسبه نرخ خوراک تحویلی به واحدهای میان دستی کارگروه تنظیم بازار چگونگی محاسبه قیمت خوراک بین مجتمعی را اعلام کرد.