منابع و مصارف دولت

بانک مرکزی با اعلام وضعیت۶ماهه منابع و مصارف دولت از ‌پیش‌بینی نرخ تورم در دامنه تک رقمی خبر داد.