عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها

تازه‌ترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور نشان می‌دهد پرداخت وام قرض‌الحسنه نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲۰.۸ درصد رشد داشت.

بررسی جدیدترین آمار عملکرد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور در آذرماه امسال نشان می‌دهد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته که بیش از 910 میلیارد تومان بود ۱۰.۷ درصد افزایش یافت.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۵.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داد و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۸.۵ درصد و فروش اقساطی با ۲۵.۷ درصد است.

به لحاظ عددی در آذر ماه سال جاری بیش از  هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری کشور قرض‌الحسنه بود که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که بیش از  هزار میلیارد تومان بوده، ۲۰.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.

با وجود اینکه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده، اما در آذرماه سال جاری سهم استصناع از تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۳ درصد بود.