برنامه مزایده دارایی و ملک دولتی

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد بیش از 108 میلیارد تومان ملک و دارایی دولتی را از طریق مزایده واگذار کند.

در این مزایده مجموعه عرضه، اعیان و حقوق ناشی از واحدهای تجاری فروشگاه پاسداران به مساحت عرضه ۲۰۲۱.۶ متر مربع و اعیان ۵۰۰ متر مربع به قیمت کل پایه بیش از 61 میلیارد تومان به صورت ۵۰ درصد نقد و بقیه اقساط یک ساله، مجموعه عرضه، اعیان، ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات و حق‌الامتیازات فروشگاه شهرآرا به مساحت عرضه ۲۰۳۱.۱۴ متر مربع و اعیان ۱۱۹۴.۲۵ متر مربع به قمیت کل پایه بیش از 29 میلیارد تومان به صورت نقد و مجموعه عرضه، اعیان و اشجار، ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات و حق‌الامتیازات کشتارگاه جونقان به مساحت عرضه ۸۶۴ هزار متر مربع به قمیت کل پایه 15 میلیارد تومان به صورت ۵ درصد نقد و بقیه اقساط ۸ ساله روی میز فروش خواهد رفت.

علاوه بر این جایگاه سوخت آوج متعلق به استان قزوین نیز به قیمت کل پایه بیش از 2.2 میلیارد تومان به صورت ۴۰ درصد نقد و بقیه اقساط ۲ ساله در روز ۲۴ بهمن ماه امسال از طریق مزایده واگذار می‌شود.

سپرده شرکت در مزایده فروشگاه پاسداران مبلغ بیش از 1.8 میلیارد تومان، فروشگاه شهرآرا بیش از 800 میلیون تومان، کشتارگاه جونقان بیش از 400 میلیون تومان و سپرده شرکت در مزایده جایگاه سوخت آوج مبلغ بیش از  میلیون تومان تعیین شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر