برنامه مزایده دارایی و ملک دولتی

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد بیش از 108 میلیارد تومان ملک و دارایی دولتی را از طریق مزایده واگذار کند.