چراغ سبز ایران به بیمه‌های خارجی

رییس کل بیمه مرکزی بر آمادگی بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل تاکید کرد.