با مصوبه شورای پول و اعتبار

اوراق رهنی مسکن منتشر می‌شود

شورای پول و اعتبار به استناد ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را در ۱۰ ماده تصویب کرد.