سازوکار قیمت‌گذاری اوره اعلام شد

حکم دیوان عدالت برای قیمت‌ اوره

حکم دیوان عدالت برای قیمت‌ اوره

در حالی بر مبنای رای دیوان عدالت اداری دولت از قیمت‌گذاری اوره منع شده که اوره در شرایط فعلی با منطق خاصی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. دیوان عدالت البته سازوکار قیمت‌گذاری اوره را هم اعلام کرده است.