دستور حمایت از شرکت‌های ارزآور بورسی

رییس جمهور ضمن دستور به وزرای صنعت ،اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای صادرات مستقیم محصول‌های ارز آور از آمادگی برای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی با استفاده از دو منبع خبر داد.