مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها‌

بر‌اساس تازه‌ترین آمار در ۹ ماه سال جاری سهم مصرف سوخت گازوئیل و مازوت در نیروگاه‌های کشور نسبت به سال گذشته به ترتیب 5 و 2.6 درصد کاهش پیدا کرد.