تعمیق تدریجی بازار بين‌بانکی ريالی

بانک مرکزی در گزارشی تحلیلی از تعمیق تدریجی بازار بين‌بانکی ريالی خبر داد.