آماده‌سازی بانک‌ها برای تجمیع کارت‌ها

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از آماده‌سازی بانک‌ها برای صدور کارت‌‌های هوشمند خبر داد.