رییس بانک مرکزی زوایای پیدا و پنهان قراردادهای مالی را تشریح کرد

پيام فاينانس‌ها، اطمينان از ثبات مالي ايران

پيام فاينانس‌ها، اطمينان از ثبات مالي ايران

همزمان با انعقاد خط اعتباری فاینانس 5 میلیارد یورویی میان ایران و ایتالیا، سیاست‌گذار پولی کشور در یادداشتی پیام اصلی فاینانس‌ها را اطمینان از ثبات مالی ایران عنوان می‌کند.مشروح یادداشت مزبور در پی می‌آید.