ترین‌های فرابورس 1396/10/20
ترین‌های فرابورس 1396/10/20

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زنگان 6,775 6,711 9.43
وسبحان 1,552 1,552 4.94
گکوثر 19,061 18,700 4.32
ودی 1,155 1,157 4.15
شپاس 3,192 3,200 3.91

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثباغ 1,687 1,682 4.69
کی بی سی 2,543 2,550 4.58
شلیا 8,730 8,751 4.50
ولبهمن 2,150 2,147 4.49
کوثر 1,399 1,410 4.18

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 871 1.75 44.985 میلیارد
پرشیا 1.01 میلیون 0.42 26.27 میلیارد
صایتل 1,000,000 0.00 20.09 میلیارد
زاگرس 32,515 0.06 18.101 میلیارد
ودی 1,155 4.15 16.068 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ودی 1,155 4.15 13.329 میلیارد
زاگرس 32,515 0.06 3.421 میلیارد
وسبحان 1,552 4.94 2.794 میلیارد
ولشرق 1,685 0.24 512.339 میلیون
چکاپا 4,010 3.78 425.798 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 871 1.75 15.862 میلیارد
صایتل 1,000,000 0.00 14.84 میلیارد
کپرور 5,902 2.39 4.078 میلیارد
کیمیا 15,562 3.35 3.385 میلیارد
حسینا 7,950 0.92 2.568 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر