ترین‌های بورس 1396/10/20
ترین‌های بورس 1396/10/20

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کهمدا 3,377 3,377 96.68
کفرا 4,058 4,063 4.86
کسرام 2,793 2,797 4.84
ولساپا 1,182 1,184 4.79
خگستر 2,941 2,958 4.36

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خلنت 2,688 2,686 4.92
دپارس 8,566 8,549 4.80
بالبر 2,242 2,240 3.86
قنیشا 2,970 3,000 3.76
دسبحان 4,150 4,170 3.58

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,848 0.42 104.883 میلیارد
خودرو 2,815 4.07 79.097 میلیارد
شاراک 2,603 0.15 39.201 میلیارد
ولساپا 1,182 4.79 36.289 میلیارد
فملی 2,525 0.08 36.135 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
خودرو 2,815 4.07 41.95
رمپنا 7,671 1.64 30.91
کچاد 2,003 1.11 18.37
شپنا 4,649 0.69 15.95
ولساپا 1,182 4.79 12.17

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
تاپیکو 1,436 1.78 52.82
وغدیر 1,338 0.96 23.33
فولاد 2,848 0.42 22.43
فارس 5,626 0.12 8.72
فخوز 4,674 0.49 8.30

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,848 0.42 29.439 میلیارد
خودرو 2,815 4.07 21.989 میلیارد
شپنا 4,649 0.69 15.145 میلیارد
فملی 2,525 0.08 10.031 میلیارد
خگستر 2,941 4.36 8.529 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
پاکشو 13,144 3.17 17.405 میلیارد
ولساپا 1,182 4.79 10.668 میلیارد
ومعادن 1,758 0.74 9.33 میلیارد
کروی 3,306 2.48 5.445 میلیارد
رمپنا 7,671 1.64 5.29 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر