اموال واگذارشده در نیروگاه‌ها معاف از مالیات

اموال واگذار شده در نیروگاه‌ها، طبق مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با نظر سازمان مالیاتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شد.