توصیه رییس جمهور به بانک‌ها

رییس جمهور در توصیه‌‌نامه‌ای به نظام بانکی تاکید می‌کند: بانک‌ها برای تغییر وضعیت باید بیش از گذشته به بورس متصل شوند.