ترین‌های فرابورس 1396/10/18
ترین‌های فرابورس 1396/10/18

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
زنگان 5,897 5,901 4.93
کاسپین 17,997 18,016 4.88
بساما 4,404 4,415 4.73
مفاخر 4,104 4,114 4.72
فزرین 6,055 6,086 4.45

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
اتکام 1,136 1,150 4.78
ثرود 1,131 1,127 3.33
شپاس 3,110 3,225 3.24
زگلدشت 3,990 4,040 3.04
وسبحان 1,408 1,401 2.76

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
ذوب 885 1.37 64.37 میلیارد
صایتل 1 میلیون 0.00 45.7 میلیارد
فزرین 6,055 4.45 16.842 میلیارد
کیمیا 15,538 3.48 13.336 میلیارد
زاگرس 31,198 0.54 12.542 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فزرین 6,055 4.45 4.528 میلیارد
زاگرس 31,198 0.54 2.411 میلیارد
دریشمک 12,391 2.06 1.15 میلیارد
سمگا 1,838 1.02 639.83 میلیون
خراسان 6,508 0.03 620.655 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
صایتل 1 میلیون 0.00 35.97 میلیارد
ذوب 885 1.37 15.412 میلیارد
میدکو 2,327 3.06 4.964 میلیارد
سرچشمه 5,535 2.98 4.516 میلیارد
ثپردیس 1,523 3.04 1.608 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر