ترین‌های بورس 1396/10/18
ترین‌های بورس 1396/10/18

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کاذر 1,573 1,569 5.71
خلنت 2,731 2,731 5.00
کساوه 2,084 2,085 4.93
مداران 3,093 3,096 4.88
لسرما 2,588 2,592 4.82

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
دسبحان 4,495 4,478 4.63
قلرست 5,360 5,400 3.99
بکاب 11,824 12,138 2.72
ثاباد 2,348 2,330 2.37
ولساپا 1,140 1,135 2.31

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,890 0.17 83.43 میلیارد
پارسان 2,462 0.44 77.742 میلیارد
شپنا 4,638 0.26 68.352 میلیارد
کروی 3,301 0.27 68.087 میلیارد
فملی 2,500 0.56 64.206 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
وبملت 1,135 2.07 28.77
فملی 2,500 0.56 21.01
فارس 5,682 0.28 20.01
رمپنا 7,506 0.89 16.51
پرداخت 18,285 3.67 15.40

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
پارسان 2,462 0.44 11.14
شتران 4,130 0.58 10.01
فولاد 2,890 0.17 9.38
خساپا 964 0.92 8.84
وغدیر 1,356 0.29 7.20

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پارسان 2,462 0.44 34.731 میلیارد
کروی 3,301 0.27 18.079 میلیارد
کاما 9,337 3.25 8.421 میلیارد
کگل 3,299 0.18 6.498 میلیارد
ساراب 980 1.11 4.47 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
شپنا 4,638 0.26 25.774 میلیارد
فولاد 2,890 0.17 17.7 میلیارد
وخارزم 928 2.09 12.294 میلیارد
کچاد 1,981 0.30 7.412 میلیارد
خودرو 2,790 0.11 6.01 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر