مجلس دو دغدغه بازار ارز را مطالعه کرد

دورنمای ارز تا پایان سال

دورنمای ارز تا پایان سال

مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی بعید است تا انتهای سال شوکی به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد.