ترین‌های فرابورس 1396/09/14
ترین‌های فرابورس 1396/09/14

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ارفع 4,500 4,535 4.14
وسبحان 1,652 1,655 2.86
غفارس 5,413 5,400 2.81
صامیا 1.035 میلیون 1.035 میلیون 2.53
کوثر 1,558 1,589 2.37

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
بالاس 13,150 13,103 4.65
سدبیر 2,682 2,700 4.21
وگستر 2,276 2,256 4.13
هرمز 1,927 1,920 3.84
شتوکا 5,831 5,840 3.65

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
صخابر 1.092 میلیون 0.37 51.588 میلیارد
شلیا 11,890 1.67 30.282 میلیارد
ارفع 4,500 4.14 22.167 میلیارد
ذوب 792 0.13 18.823 میلیارد
سرچشمه 5,825 0.29 13.898 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
سرچشمه 5,825 0.29 1.467 میلیارد
بمپنا 14,799 0.26 1.3 میلیارد
صایتل 1.002 میلیون 0.08 1.002 میلیارد
هرمز 1,927 3.84 721.297 میلیون
توریل 1,872 1.84 348.432 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
صخابر 1.092 میلیون 0.37 7.989 میلیارد
ارفع 4,500 4.14 7.012 میلیارد
شلیا 11,890 1.67 4.94 میلیارد
خراسان 6,364 0.38 1.545 میلیارد
ثباغ 1,886 1.34 1.476 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر