ترین‌های بورس 1396/09/14
ترین‌های بورس 1396/09/14

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
های وب 5,034 5,034 4.98
فایرا 1,753 1,753 4.97
دعبید 22,345 22,367 4.90
خگستر 2,763 2,768 4.78
خمهر 1,441 1,445 4.65

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
مرقام 4,505 4,501 4.90
وآذر 4,903 4,892 4.78
کدما 12,152 12,134 4.74
فلوله 6,043 6,016 4.47
شلعاب 3,417 3,396 4.39

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 5,034 4.98 162.814 میلیارد
کچاد 1,803 2.56 145.887 میلیارد
فایرا 1,753 4.97 116.895 میلیارد
ومعادن 1,709 0.65 78.235 میلیارد
رمپنا 7,868 3.90 51.203 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
رمپنا 7,868 3.90 73.96
کچاد 1,803 2.56 37.79
کگل 2,934 1.59 34.60
خودرو 2,757 3.14 32.22
های وب 5,034 4.98 23.97

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
شبندر 6,652 1.20 28.02
شتران 3,509 1.40 20.06
فملی 2,106 0.47 15.04
پارسان 2,301 0.60 14.21
شبریز 6,886 1.64 11.20

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
های وب 5,034 4.98 173.183 میلیارد
کچاد 1,803 2.56 53.819 میلیارد
ومعادن 1,709 0.65 20.73 میلیارد
خگستر 2,763 4.78 19.814 میلیارد
خودرو 2,757 3.14 13.076 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فملی 2,106 0.47 14.355 میلیارد
رمپنا 7,868 3.90 10.524 میلیارد
شبریز 6,886 1.64 9.825 میلیارد
وخارزم 877 0.92 7.436 میلیارد
خپارس 841 2.69 7.174 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر