عرضه جدید « اخزا » از هفته آینده

از هفته آینده عرضه جدید اسناد خزانه اسلامی دربازار فرابورس آغاز می‌شود.

 عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 12 شهریورماه سال 97 در نماد «اخزا6021» در روز یکشنبه 19 آذرماه صورت می‌گیرد.

جزئیات برنامه عرصه اسناد خزانه اسلامی

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر