برنامه دولت برای افزایش توان بورس

بر مبنای گزارش 100 روزه دولت، نهاد اجرا قصد دارد همچنان سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد را افزایش دهد و در این باره افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در بورس را در دستور کار دارد. دولت با ساماندهی بدهی‌های خود و تحریک بازار مسکن به رونق البته خود را متعهد می‌داند به دنبال جذب منابع مالی از ناحیه افزایش نرخ ارز نباشد.