آیین‌نامه سرمایه جمعی در بورس به زودی

وزیر ارتباطات در نشست مطبوعاتی خود از تدوین آیین‌نامه سرمایه جمعی در بورس در آینده نزدیک خبر داد.