ترین‌های فرابورس 1396/09/13
ترین‌های فرابورس 1396/09/13

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
کشرق 5,616 5,637 4.60
شتوکا 6,052 6,027 4.58
ارفع 4,320 4,344 4.40
دتولید 4,765 4,610 4.38
حخزر 2,561 2,522 3.94

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
ثباغ 1,861 1,842 3.97
کمرجان 12,005 12,100 3.52
غپآذر 4,203 4,200 3.47
غشهداب 2,417 2,400 3.32
غفارس 5,264 5,321 3.20

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
صخابر 1.088 میلیون 2.43 41.086 میلیارد
ارفع 4,320 4.40 28.398 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.07 27.68 میلیارد
شلیا 11,694 0.70 25.959 میلیارد
کپرور 6,416 3.63 25.942 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 4,320 4.40 6.036 میلیارد
کپرور 6,416 3.63 2.328 میلیارد
ثغرب 826 2.36 740.834 میلیون
شاوان 14,132 0.14 643.006 میلیون
دریشمک 10,959 0.48 461.363 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
صخابر 1.088 میلیون 2.43 15.134 میلیارد
سمگا 1,935 0.10 5.814 میلیارد
ولبهمن 2,220 0.09 4.44 میلیارد
حریل 1,741 1.46 3.998 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.07 3.856 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر