ترین‌های بورس 1396/09/13
ترین‌های بورس 1396/09/13

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
فایرا 1,670 1,671 4.90
وبیمه 3,349 3,353 4.85
کطبس 3,141 3,146 4.80
دعبید 21,302 21,348 4.77
وتوصا 1,678 1,683 4.68

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
وساپا 773 770 9.80
خزر 1,043 1,042 4.84
سرود 1,338 1,338 4.84
مرقام 4,737 4,707 4.38
رتکو 11,620 11,544 4.37

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فایرا 1,670 4.90 128.523 میلیارد
وبیمه 3,349 4.85 106.291 میلیارد
فملی 2,116 2.22 102.449 میلیارد
فولاد 2,701 0.33 53.916 میلیارد
وساپا 773 9.80 51.281 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فملی 2,116 2.22 69.19
ومعادن 1,698 1.68 21.76
فولاد 2,701 0.33 16.92
دعبید 21,302 4.77 16.34
همراه 17,337 0.34 14.44

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فارس 4,763 0.46 27.58
رمپنا 7,573 1.42 27.33
وساپا 773 9.80 22.48
شبریز 7,001 2.41 16.85
پارسان 2,315 0.56 13.20

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
فایرا 1,670 4.90 95.099 میلیارد
فملی 2,116 2.22 15.872 میلیارد
پاکشو 11,372 0.26 12.448 میلیارد
فخوز 4,362 0.11 5.707 میلیارد
دعبید 21,302 4.77 5.326 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
وبیمه 3,349 4.85 44.71 میلیارد
بترانس 5,515 1.45 7.523 میلیارد
شیراز 2,699 1.10 5.999 میلیارد
خودرو 2,671 1.06 5.818 میلیارد
شپنا 4,112 0.34 5.618 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر