افزایش تعرفه کاغذ منتفی شد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش تعرفه واردات کاغذ مخالفت کرد؛ به گفته معاون وزیر صنعت این وزارتخانه به هر نحو ممکن ارز واردات کاغذ را تامین می‌کند.