انتشار اوراق اسلامی مرابحه خودرو

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن، همزمان با سومین همایش سالانه انجمن مالی اسلامی ایران از انتشار 100 میلیارد تومان اوراق اسلامی مرابحه خودرو خبر داد. این اوراق جایگزین مناسبی برای جذب سپرده‌های خارج شده از نظام بانکی و گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذارانی است که به دنبال شرایط امن و بدون ریسک هستند.