بهینه‌سازی پتروشیمی ایران با خارجی‌ها

براساس سیاست‌گذاری‌های مقام سیاست‌گذار، مجتمع‌‍‌های پتروشیمی مذاکره‌های را با شرکت‌های صاحب نام بین المللی با هدف بهبود عملکرد و کاهش مصرف انرژی آغاز کرد.