بهینه‌سازی پتروشیمی ایران با خارجی‌ها

براساس سیاست‌گذاری‌های مقام سیاست‌گذار، مجتمع‌‍‌های پتروشیمی مذاکره‌های را با شرکت‌های صاحب نام بین المللی با هدف بهبود عملکرد و کاهش مصرف انرژی آغاز کرد.

فرناز علوی؛ مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «نیپنا» در این باره می‌گوید: پتروشیمی‌ها با شرکت‌های خارجی مذاکره‌هایی صورت داده‌اند تا با استفاده از ظرفیت تکنولوژیکی کاهش آلایندگی در سطح بین‌المللی و یا منابع مالی بین المللی، واحد‌های قدیمی را بهینه سازی کرده و به سمت بهبود فرآیندی واحد‌های موجود گام بردارند.

به گفته سیاست‌گذاران با طرح پیشنهادی بخش خصوصی گام مهمی در راستای جمع آوری گازهای CO2 منطقه عسلویه برداشته می‌شود که در ادامه با آمونیاک مازاد، اوره تولید می‌شود و تاثیر خوبی در کاهش میزان انتشار گاز CO2 در محیط دارد.