ترین‌های فرابورس 1396/09/12
ترین‌های فرابورس 1396/09/12

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس ایران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
غفارس 5,438 5,440 4.42
ساینا 4,875 4,915 4.14
شتوکا 5,786 5,884 3.25
بساما 3,995 3,995 3.12
ولبهمن 2,218 2,113 3.11

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
سدبیر 2,710 2,704 4.78
شاوان 14,110 14,179 4.49
شلیا 11,623 11,600 4.47
تلیسه 8,574 8,510 4.27
حسینا 7,937 7,915 3.70

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
صایتل 1.001 میلیون 0.13 76.11 میلیارد
ارفع 4,138 1.03 29.185 میلیارد
کپرور 6,177 2.88 28.417 میلیارد
ذوب 800 0.76 21.874 میلیارد
شاوان 14,110 4.49 19.211 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
کپرور 6,177 2.88 12.282 میلیارد
سرچشمه 5,650 0.84 846.37 میلیون
صخابر 1.062 میلیون 0.05 836.051 میلیون
دریشمک 11,012 2.94 502.72 میلیون
شاوان 14,110 4.49 484.989 میلیون

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
ارفع 4,138 1.03 16.534 میلیارد
صایتل 1.001 میلیون 0.13 12.76 میلیارد
حریل 1,718 1.60 2.296 میلیارد
اپرداز 8,949 1.27 2.024 میلیارد
غشهداب 2,500 0.20 1.785 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر