ترین‌های بورس 1396/09/12
ترین‌های بورس 1396/09/12

نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. این مطلب نمادها با بیشترین رشد و افت قیمتی، بیشترین ارزش معاملات و همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی را شامل می‌شود.

نمادها با بیشترین رشد قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
خرینگ 952 953 4.85
پکرمان 3,278 3,210 4.76
خمهر 1,381 1,386 4.62
شفارس 2,201 2,211 4.51
قصفها 9,843 9,840 4.41

نمادها با بیشترین افت قیمت

نماد قیمت پایانی (ریال) آخرین قیمت (ریال) تغییرات قیمت (درصد) توضیحات
شکلر 3,860 3,859 4.95
شبریز 7,177 7,159 4.75
پارسیان 1,547 1,560 4.74
کنور 2,728 2,730 4.48
فمراد 3,693 3,668 4.28

نمادها با بیشترین ارزش معاملات

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) ارزش معاملات (میلیارد ریال) توضیحات
فایرا 1,592 0.76 100.834 میلیارد
فولاد 2,692 1.68 86.932 میلیارد
شپنا 4,098 2.71 70.488 میلیارد
پکرمان 3,278 4.76 59.801 میلیارد
قصفها 9,843 4.41 48.113 میلیارد

نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
تاپیکو 1,300 1.40 36.78
خودرو 2,642 2.09 20.71
همراه 17,276 0.48 19.74
جم 8,861 0.69 14.68
فملی 2,070 0.44 13.54

نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تاثیر بر شاخص توضیحات
فولاد 2,692 1.68 86.49
شبندر 6,727 2.41 57.43
شپنا 4,098 2.71 57.16
کگل 2,897 2.46 54.90
شتران 3,562 3.00 44.12

نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) توضیحات
پکرمان 3,278 4.76 40.1 میلیارد
تاپیکو 1,300 1.40 12.357 میلیارد
وبانک 1,990 0.40 4.04 میلیارد
مبین 4,159 0.26 3.732 میلیارد
کخاک 13,099 2.79 3.199 میلیارد

نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی

نماد قیمت پایانی (ریال) تغییرات قیمت (درصد) تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) توضیحات
فولاد 2,692 1.68 36.563 میلیارد
شپنا 4,098 2.71 31.096 میلیارد
شبریز 7,177 4.75 19.196 میلیارد
کگل 2,897 2.46 12.082 میلیارد
ومعادن 1,670 1.82 8.641 میلیارد

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر