دورنمای جدید اوراق ارزی

در حالی که پیش از این گمانه‌زنی‌ها بر سر اوراق ارزی حکایت از برطرف شدن موانع و چالش‌های پیش‌روی اوراق ارزی داشت که در تازه‌ترین موضع به ظنر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق ارزی بحث دارد. البته سیاست‌گذاران و سیاست‌سازان امیدوارند بتوانند از این ابزار در آینده‌ نزدیکی استفاده کنند.