قرارداد تامین فاینانس پروژه‌های ریلی

مدیرعامل راه آهن از امضای ۷ میلیارد دلاری قرارداد تامین فاینانس برای توسعه زیرساخت های ریلی خبر داد.

سعید محمدزاده در حالی این صحبت‌ها را در نشست مشترک سرمایه‌گذاری ایران و آلمان در حوزه ریلی بیان می‌کند که در ۴ سال گذشته به طور متوسط ۱.۵ میلیارد دلار به صورت مستقیم در صنعت ریلی سرمایه‌گذاری شد.

در برنامه ششم توسعه اولویت توسعه حمل‌ونقل ریلی در این راستا قرار شده تا مجموعه برنامه‌ریزی، اقدام‌ها، توسعه زیرساخت، تامین ناوگان و اصلاح ساختار راه آهن به نحوی انجام شود که در حمل بار از 12 درصد کنونی به 30 درصد و در حوزه مسافر از 10 به دو برابری رسید.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
5,104.94 424.50 8.32

نمادهای زیر مجموعه

تایدواترخاورمیانه (حتاید) تایدواترخاورمیانه (حتاید2) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی2) حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام (حپترو) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس4) حمل‌ونقل‌توکا (حتوکا) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) ح . حمل‌ونقل‌توکا (حتوکاح) کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس2) توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان (حپارسا) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا) ریل پردازسیر (حریل4) ریل پردازسیر (حریل) ریل پردازسیر (حریل2) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا4) ح. خدمات دریایی وبندری سینا (حسیناح) توکاریل (توریل) توسعه خدمات دریایی وبندری سینا (حسینا2) توکاریل (توریل2) ریل سیر کوثر (حسیر4) ریل سیر کوثر (حسیر) ریل سیر کوثر (حسیر2) رهشاد سپاهان (سهامی عام (حرهشا) دریایی و کشتیرانی خط دریابندر (حبندر) آسیا سیر ارس (حآسا) ح .توسعه حمل ونقل ریلی پارسیان (حپارساح) اختیارف.تبعی ریل سیرکوثر970808 (حسیرتبعی9708) ح.دریایی وکشتیرانی خط دریابندر (حبندرح)