سهم صنایع معدنی از صادرات

در حالی سهم معدن و صنایع معدنی از تولید ناخالص به ۵ تا ۶ درصد می رسد که سهم این بخش از صادرات ایران ۲۰ درصد است.