فهرست کالاهای خام و نفتی مشمول مالیات

هیأت وزیران فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کرد.