نحوه تعیین قیمت پایه پتروشیمی‌ها

در جلسه بیست و هفتم کارگروه تنظیم بازار محصول‌های پتروشیمی که در مرکز ملی رقابت تشکیل شد به موضوع آیین نامه پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نحوه تعیین قیمت محصول‌های پتروشیمی اختصاص یافت.