نحوه تعیین قیمت پایه پتروشیمی‌ها

در جلسه بیست و هفتم کارگروه تنظیم بازار محصول‌های پتروشیمی که در مرکز ملی رقابت تشکیل شد به موضوع آیین نامه پیشنهادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نحوه تعیین قیمت محصول‌های پتروشیمی اختصاص یافت.

در این جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت.

1. منابع قیمتی: قیمت محصول‌های پتروشیمی که دارای مرجع مشخص در نشریات معتبر هستند از این نشریات استخراج می‌شوند.

پلیمری‌ها از ICIS، شیمیایی‌ها از  PLATTS و ICIS، کودها از FMB،  LPG  از  Argus

2. محاسبه قیمت درب کارخانه (EXW): قیمت EX WORK بر مبنای 95 درصد قیمت FOB ایران در هر گروه کالایی محاسبه می‌شود.

3. در صورت عدم درج FOB ایران این مقدار از کسر قیمت حمل از FOB یا CFR بازارهای هدف صادراتی مندرج در نشریه‌ها به دست می‌آید.

4. بازار هدف یک کالا، دو یا سه کشور اول مقصد صادراتی آن گروه کالایی است که در شش ماه گذشته حداقل پنجاه درصد صادرات آن گروه کالایی را به خود اختصاص دهد.

5. به جهت وجود نوسانات زیاد در یک بازار و نیز ایجاد دور قیمت گذاری در کالاهایی که FOB ایران آنها در نشریات درج می‌شود در محاسبه قیمت ها از دو یا سه بازار مختلف استفاده می‌شود.

6. در صورت ارائه مستندات مبنی بر فاصله زیاد بین قیمت صادراتی یک کالا با قیمت نشریات در یک دوره زمانی  حداقل شش ماهه ضرایب تصحیح در قیمت های اعلامی درج می‌شود.

7. هزینه حمل به روز شده در دوره های سه ماهه از مجلات PLATTS، از مستندات ارائه شده از صادرکنندگان محصول‌ها و یا از شرکت‌های بزرگ بازرگانی استعلام می‌شود.

8. قیمت گریدها در یک گروه کالایی بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده نسبی آن‌ها (مصرف مواد اولیه و کمکی، نرخ تولید) اعلام می‌شود.

9. دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در موارد خاص و با هدف تامین گریدهای مورد نیاز و ایجاد ثبات در بازار تا  5%± قیمت محاسبه شده مجاز به ایجاد نوسان در فرمول‌های محاسبه شده است. تمام موارد استفاده از این اختیار باید ظرف مدت یک هفته پس از اجرا به کارگروه تنظیم بازار محصول‌های پتروشیمی گزارش شود و مواردی که بیش از  5%± تغییر قیمت نسبت به فرمول‌های محاسبه شده ضروری باشد، باید قبل از اجرا در کارگروه مطرح شود.

 10. تا اطلاع ثانوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی مرجع محاسبه و اعلام قیمت‌های EXW خواهد بود.

11. همچنین تعریف کالای فاقد محدودیت عرضه به این ترتیب تعیین شد: «گرید هر کالا در هر شرکت تولیدکننده محصول پتروشیمی که در طول یک ماه قبل از زمان بررسی در تمام عرضه‌ها کمتر از 90 درصد عرضه نقد به فروش رفته باشد».

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,149.22 12.23 0.17

نمادهای زیر مجموعه

پتروشیمی جم (جم4) پتروشیمی فناوران (شفن2) پتروشیمی شازند (شاراک) ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ (شپارسح) پتروشیمی جم (جم2) پاکسان‌ (شپاکسا) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو) پتروشیمی پردیس (شپدیس2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز2) پتروشیمی شازند (شاراک4) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک4) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس4) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان2) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران4) پتروشیمی پردیس (شپدیس) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو2) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول4) پتروشیمی شازند (شاراک2) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا2) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) کربن‌ ایران‌ (شکربن) تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ (شمواد) صنایع‌شیمیایی‌سینا (شسینا) پلی‌اکریل‌ (شپلی) پتروشیمی جم (جم) ح . نیروکلر (شکلرح) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران) پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) پلی‌اکریل‌ (شپلی2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز) لعابیران‌ (شلعاب) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان4) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس2) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس) گلتاش‌ (شگل) پاکسان‌ (شپاکسا2) سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران2) گلتاش‌ (شگل2) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز4) بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک2) نیروکلر (شکلر) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) ح . پتروشیمی شازند (شاراکح) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول2) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو4) پتروشیمی فناوران (شفن) ح . لعابیران‌ (شلعابح) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا2) پتروشیمی‌فارابی‌ (شفارا) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو2) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک) پتروشیمی مارون (مارون4) پتروشیمی زاگرس (زاگرس) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی غدیر (شغدیر) پتروشیمی مارون (مارون2) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) پتروشیمی زاگرس (زاگرس2) پتروشیمی غدیر (شغدیر4) پتروشیمی مارون (مارون) صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان2) پتروشیمی فسا (فسا) ح. پتروشیمی کازرون (کازروح4) ح.پتروشیمی جهرم (جهرمح) پتروشیمی گلستان (شستان) ح.کود شیمیایی اوره لردگان (شلردح) پتروشیمی ممسنی (ممسنی) ح.پتروشیمی ممسنی (ممسنیح) ح. صنایع پتروشیمی زنجان (زنجانح) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد2) ح. پتروشیمی فسا (فساح) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت) ح.پتروشیمی ممسنی (ممسنیح4) پتروشیمی کازرون (کازرو) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها) پتروشیمی داراب (داراب) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت4) پتروشیمی کازرون (کازرو4) ح.صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشتح4) شیمیایی رنگین (شرنگی) ح.پتروشیمی داراب (دارابح) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) پتروشیمی جهرم (جهرم) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش2) پتروشیمی ممسنی (ممسنی4) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان4) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها2) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) کف (شکف) تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم) ح. پتروشیمی کازرون (کازروح) ح.صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشتح) تولی‌پرس‌ (شتولی) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم4) مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) ح . گروه صنعتی پاکشو (پاکشوح) مشارکت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین (تاپیکوح) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده)